شاتر كركره كاريزما استاندارد

درميان تيغهاي الومينيومي كه در توليداكثر ان ها از مواد اوليه تبديلي (Dc)استفاده ميشود.

متخصصان اين محصول از مرغوب ترين نوع بيلت استاندارد٦٠٦٣ كه داراي بالاتري خواص الومينيوم خالص. ميباشد استفاده ميكنند.

ويژگيها :داراي تنوع بالاي رنگ-سطح سيقلي و شفاف -قالب كاملا بيصدا و مهندسي-تنوع بالاي محصول تيغه ٨سانت استاندارد ٢پل-تيغه ٨سانت استاندارد ٣پل-تيغه ١٠سانت استاندارد.

توجه : كاريزما استاندارد به علت بهره گيري از مواد أوليه صد در صد استاندارد ، نياز شما را در پروژهايي تا عرض ١٠متر طول براورده. كند.